Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry

Säännöt

Pohjois-Kymen vapaa-ajattelijat ry.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka on Kuusankoski.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

a)koota sen toimialueella asuvat, vapaa-ajatuksellisen katsomuksen omaavat henkilöt yhdistyksen jäseniksi toimimaan yhteiskunnallisen ja oikeudellisen asemansa parantamiseksi, tieteellisen maailmankatsomuksen levittämiseksi sekä uskonnottoman kulttuurin kehittämiseksi;

b)antaa tietoja uskontokuntiin kuulumattomien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

c)avustaa uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä nimijuhlan järjestämisessä, Prometheus-leirille osallistumisessa, avioliiton solmimisessa, hautausmenojen suorittamisessa näille sekä muissa samanlaisissa yhdistyksen toimintamuotoihin soveltuvissa kysymyksissä.

3 § Toiminnan laatu

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys järjestää kokouksia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia sekä tekee alueellaan yksilöllistäkin valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä.
Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintahuoneistoja ja kiinteistöjä sekä harjoittaa teatteri-, elokuva- ja ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös hankkia, omistaa ja hoitaa hautausmaata. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

5 § Maksut

Jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden vahvistaa marras-joulukuussa pidettävä yhdistyksen syyskokous.
Aikaisemmin saavutetut vapaajäsenoikeudet säilyvät.

6 § Maksuista vapauttaminen

Johtokunta on oikeutettu harkintansa mukaan vapauttamaan jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta esimerkiksi sairauden, työttömyyden ynnä muun sellaisen syyn perusteella kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä.
Aikaisemmin savutetut vapaajäsenoikeudet säilyvät.

7 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä. Kokoukset kutsutaan koolle joko jäsenille lähetetyillä tiedotuksilla tai vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.
Varsinaisista kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) ja ylimääräisistä kokouksista vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a)päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi;
b)hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;
c)päätetään toimihenkilöiden palkkioista;
d)toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali;
e)toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali;
f)toimitetaan kahden (2) varsinaisen ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali;
g)päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Tammi-maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a)johtokunnan kertomus kuluneelta kalenterivuodelta;
b)luetaan tilintarkastajain lausunto kuluneelta varainhoitokaudelta;
c)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
d)keskustellaan ja päätetään mahdollisesti muistakin esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset

8 § Toimi- ja valiokunnat

Yhdistys voi asettaa joko pysyviä tai tilapäisiä toimi- ja valiokuntia. Johtokunta vahvistaa tarvittaessa näille ohjesäännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

9 § Jäsenten eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä.

a)jos hänellä on enemmän kuin yksi vuosi jäsenmaksurästejä;
b)jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä;
c)kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen antamia sääntöihin ja päätöksiin perustuvia ohjeita;
d)toimii muutoin yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tavalla, joka huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen johtokunta. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

10 § Johtokunta

Yhdistystä edustaa yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta.
Johtokuntaa kuulu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vähintään neljä (4) mutta enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.
Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan sekä nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunnan tehtävänä on
a)kokoontua puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta käsittelemään yhdistyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa koskevia asioita, sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,
b)pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenien hyväksymisestä yhdistykseen sekä jäsenien erottamisesta yhdistyksestä;
c)valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden ja yhdistyksen toimikuntien toimintaa;
d)huolehtia yhdistyksen raha-asioista, taloudenhoidosta ja vuosikertomuksista;
e)laatia toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi;
f)suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille on säädetty laissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä, yhdessä sihteeri tai taloudenhoitajan kanssa.

9 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit tarkastuslausuntoineen johtokunnalle viimeistään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajilla on koska hyvänsä, ilman edelle käypää ilmoitusta, oikeus toimittaa yhdistyksen tilien tarkastus.

10§ Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kolmeneljättäosaa (3/4) annetuista äänistä sitä puoltaa.

11 § Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Kun purkuehdotus on tehty johtokunnalle, on sitä käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön vain jos vähintään komeneljättäosaa (3/4) molemmissa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus Prometheus-leirin tuki ry:lle tai ellei sitä ole, yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.
Jos yhdistyksen kotipaikan alioikeus on julistanut yhdistyksen lakkautetuksi, meneteltäköön soveltuvin osin samoin kuin yhdistystä purettaessa.